វីដេអូ Nottingham Forest - Everton (2-2), Premier League 2023, England

MATCH HIGHLIGHTS | BRENNAN BRACE EARNS REDS A POINT | NOTTINGHAM FOREST 2-2 EVERTON | PREMIER LEAGUE
MATCH HIGHLIGHTS | BRENNAN BRACE EARNS REDS A POINT | NOTTINGHAM FOREST 2-2 EVERTON | PREMIER LEAGUE
- youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
29 353
ពហុ/កដ
City Ground
ឣជកណ
John Brooks
កំពស់មធ្យម
183.5 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
26.9 ឆ្នាំ
26.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Steve Cooper
Sean Dyche
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Everton
Everton
Nottingham Forest
Nottingham Forest
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព