ស្ថិតិ Paris Saint-Germain - Stade Rennais (1-0), Coupe de France 2024, France

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
3

ជំហរក្រៅល្បែង

1
1

ហ្វីឃីក

8
9

បោះបាល់

10
9
ស៊ុត

គ្រាប់បាល់ស៊ុតសរុប

7
5

ស៊ុតមិនចំទី

2
3

ស៊ុតចំទី

5
2
ការការពារ

កំហុសដែលបានកើតឡើង

8
7
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

2
4
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Coupe de France
ឣជកណ
Ruddy Buquet
កំពស់មធ្យម
182.3 cm
182.4 cm
អាយុមធ្យម
24.1 ឆ្នាំ
24.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Luis Enrique
Julien Stephan
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Rennais
Stade Rennais
ផព
13
Stade Rennais
Stade Rennais
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
ផព
02
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Rennais
Stade Rennais
ផព
10
Stade Rennais
Stade Rennais
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
ផព
10
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Rennais
Stade Rennais