តារាង Paris Saint-Germain - Stade Rennais (1-0), Coupe de France 2024, France

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Coupe de France
ឣជកណ
Ruddy Buquet
កំពស់មធ្យម
182.3 cm
182.6 cm
អាយុមធ្យម
24.1 ឆ្នាំ
23.9 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Luis Enrique
Julien Stephan
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Rennais
Stade Rennais
ផព
13
Stade Rennais
Stade Rennais
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
ផព
02
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Rennais
Stade Rennais
ផព
10
Stade Rennais
Stade Rennais
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
ផព
10
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Rennais
Stade Rennais