វីដេអូ Paris Saint-Germain - Stade Rennais (1-0), Coupe de France 2024, France

THROUGH TO THE FINAL! 🏆🔴🔵 - HIGHLIGHTS | PSG 1-0 RENNES ⚽️ COUPE DE FRANCE #PSGSRFC
THROUGH TO THE FINAL! 🏆🔴🔵 - HIGHLIGHTS | PSG 1-0 RENNES ⚽️ COUPE DE FRANCE #PSGSRFC
- youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Coupe de France
ឣជកណ
Ruddy Buquet
កំពស់មធ្យម
182.3 cm
182.4 cm
អាយុមធ្យម
24.1 ឆ្នាំ
24.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Luis Enrique
Julien Stephan
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Rennais
Stade Rennais
ផព
13
Stade Rennais
Stade Rennais
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
ផព
02
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Rennais
Stade Rennais
ផព
10
Stade Rennais
Stade Rennais
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
ផព
10
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Rennais
Stade Rennais