លទ្ធផល - Copa America 2021, Internacional

Copa America
Copa America

Copa America

អ្នកតាមដាន 3.3M

13
11

ឆាប់ៗនេះ

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ

លទ្ធផល

ផព
10
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
ផព
32
Colombia
Colombia
Perú
Perú
មើលប្រកួតទាំងអស

Final por el 3er puesto
ផព
32
Colombia
Colombia
Perú
Perú

Cuartos de final
ផព
30
Argentina
Argentina
Ecuador
Ecuador

Cuartos de final
ព/ន
33
Perú
Perú
Paraguay
Paraguay

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
10
Uruguay
Uruguay
Paraguay
Paraguay
ផព
14
Bolivia
Bolivia
Argentina
Argentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
01
Venezuela
Venezuela
Perú
Perú
ផព
11
Brasil
Brasil
Ecuador
Ecuador

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
02
Chile
Chile
Paraguay
Paraguay

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
02
Bolivia
Bolivia
Uruguay
Uruguay
ផព
21
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
22
Ecuador
Ecuador
Perú
Perú

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
10
Argentina
Argentina
Paraguay
Paraguay

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
11
Uruguay
Uruguay
Chile
Chile
ផព
12
Colombia
Colombia
Perú
Perú

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
22
Venezuela
Venezuela
Ecuador
Ecuador

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
Argentina
Argentina
Uruguay
Uruguay

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
Chile
Chile
Bolivia
Bolivia
ផព
40
Brasil
Brasil
Perú
Perú

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
00
Colombia
Colombia
Venezuela
Venezuela

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
31
Paraguay
Paraguay
Bolivia
Bolivia

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
Argentina
Argentina
Chile
Chile
ផព
10
Colombia
Colombia
Ecuador
Ecuador

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
30
Brasil
Brasil
Venezuela
Venezuela
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព