តារាង - Copa America 2021, International

Copa America
Copa America

Copa America

អ្នកតាមដាន 3.3M

13
11
Copa America - Grupo A
លេង
+/-
ពសរ
1
Argentina
Argentina
4
5
10
2
Uruguai
Uruguai
4
2
7
3
Paraguai
Paraguai
4
2
6
4
Chile
Chile
4
-1
5
5
Bolívia
Bolívia
4
-8
0

Eliminatórias
Copa America - Grupo B
លេង
+/-
ពសរ
1
Brasil
Brasil
4
8
10
2
Peru
Peru
4
-2
7
3
Colômbia
Colômbia
4
-1
4
4
Equador
Equador
4
-1
3
5
Venezuela
Venezuela
4
-4
2

Eliminatórias
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព