ទាំងអស់ - Ligue 1 2024/2025, France

Ligue 1
Ligue 1

Ligue 1

អ្នកតាមដាន 2M

16
25

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Montpellier HSC
Montpellier HSC
00
Lille OSC
Lille OSC
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
Lille OSC
Lille OSC
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
00
Angers SCO
Angers SCO
OGC Nice
OGC Nice

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Brest
Brest
00
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Stade Reims
Stade Reims
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
00
Angers SCO
Angers SCO
FC Nantes
FC Nantes

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Rennais
Stade Rennais
00
Angers SCO
Angers SCO
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
RC Strasbourg
RC Strasbourg
00
Toulouse FC
Toulouse FC
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Angers SCO
Angers SCO
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Toulouse FC
Toulouse FC
00
AJ Auxerre
AJ Auxerre
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
FC Nantes
FC Nantes
00
Le Havre
Le Havre
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
AJ Auxerre
AJ Auxerre
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
00
Angers SCO
Angers SCO
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
00
AS Monaco
AS Monaco
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
00
Angers SCO
Angers SCO
Brest
Brest

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
00
Brest
Brest
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
00
Angers SCO
Angers SCO
Le Havre
Le Havre

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
00
Toulouse FC
Toulouse FC
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
00
Stade Reims
Stade Reims
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Lille OSC
Lille OSC
00
Angers SCO
Angers SCO
Toulouse FC
Toulouse FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
00
Stade Rennais
Stade Rennais
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
00
Brest
Brest
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
FC Nantes
FC Nantes
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
00
Angers SCO
Angers SCO
Montpellier HSC
Montpellier HSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Le Havre
Le Havre
00
OGC Nice
OGC Nice
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
OGC Nice
OGC Nice
00
Angers SCO
Angers SCO
Lille OSC
Lille OSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
00
FC Nantes
FC Nantes
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
AJ Auxerre
AJ Auxerre
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Angers SCO
Angers SCO