លទ្ធផល - Ligue 1 2023/2024, France

Ligue 1
Ligue 1

Ligue 1

អ្នកតាមដាន 2M

11
19

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
11
Brest
Brest
Stade Reims
Stade Reims
ផព
10
OGC Nice
OGC Nice
Le Havre
Le Havre

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
34
Lille OSC
Lille OSC
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
33
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Le Havre
Le Havre

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
11
Montpellier HSC
Montpellier HSC
FC Nantes
FC Nantes

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
30
OGC Nice
OGC Nice
FC Lorient
FC Lorient

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
21
FC Metz
FC Metz
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
31
Lille OSC
Lille OSC
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
11
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Stade Reims
Stade Reims
ផព
25
FC Metz
FC Metz
AS Monaco
AS Monaco

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
21
Lille OSC
Lille OSC
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
23
Toulouse FC
Toulouse FC
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
12
OGC Nice
OGC Nice
Montpellier HSC
Montpellier HSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
00
AS Monaco
AS Monaco
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
03
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Brest
Brest
ផព
01
FC Lorient
FC Lorient
FC Nantes
FC Nantes

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
12
FC Metz
FC Metz
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
10
Olympique Lyon
Olympique Lyon
OGC Nice
OGC Nice

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
11
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
FC Metz
FC Metz

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
12
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
23
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Stade Rennais
Stade Rennais

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
20
Stade Rennais
Stade Rennais
OGC Nice
OGC Nice
ផព
13
AS Monaco
AS Monaco
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
11
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
RC Strasbourg
RC Strasbourg

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
01
AS Monaco
AS Monaco
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
00
Montpellier HSC
Montpellier HSC
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
11
Brest
Brest
RC Strasbourg
RC Strasbourg

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
30
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
21
Stade Reims
Stade Reims
RC Strasbourg
RC Strasbourg

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
11
Montpellier HSC
Montpellier HSC
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
52
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
AS Monaco
AS Monaco

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
00
Montpellier HSC
Montpellier HSC
OGC Nice
OGC Nice

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
30
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Montpellier HSC
Montpellier HSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
01
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
OGC Nice
OGC Nice

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
00
Le Havre
Le Havre
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
13
Stade Reims
Stade Reims
AS Monaco
AS Monaco
ផព
01
FC Metz
FC Metz
OGC Nice
OGC Nice

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
12
RC Strasbourg
RC Strasbourg
FC Nantes
FC Nantes

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
01
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
12
Lille OSC
Lille OSC
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
10
Brest
Brest
Olympique Lyon
Olympique Lyon
ផព
53
FC Nantes
FC Nantes
FC Lorient
FC Lorient

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
01
AS Monaco
AS Monaco
OGC Nice
OGC Nice

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
23
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
OGC Nice
OGC Nice

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
11
FC Nantes
FC Nantes
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
33
FC Nantes
FC Nantes
AS Monaco
AS Monaco

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
22
FC Metz
FC Metz
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
OGC Nice
OGC Nice
Lille OSC
Lille OSC